Kluysbos
Boshyacint
Kluysbos
Daslook

De Mark VZW beheert 3 reservaten:

 • Het natuurreservaat “De Markvallei” te Galmaarden.
 • Het natuurreservaat "Het Kluysbos" te Galmaarden.
 • Het natuurreservaat "Hof ten Berg" te Galmaarden.

Deze reservaten zijn eigendom van Natuurpunt.

Ze worden aangekocht in samenwerking en met financiële steun van vzw De Mark. 

In deze natuurreservaten mag gewandeld worden. Dit is de gedragscode:

 • Gedraag u tijdens uw wandeling als een « goede huisvader » met verantwoordelijkheidszin en respect voor het leefmilieu en de andere gebruikers.
 • Hou rekening met de uitgehangen boodschappen en pictogrammen.
 • Blijf op de toegelaten voetpaden en wegen.
 • Voetgangers en personen met een beperking hebben voorrang op de andere gebruikers.
 • Rij traag. Respecteer de andere gebruikers en kondig uw komst aan (bel of stem) en vertraag als u voorbijkomt zodat u niemand hindert.
 • Op de paden waar niet gefietst mag worden, dient u de fiets aan de hand te houden.
 • Hou rechts in de richting waarin u zich voortbeweegt.
 • Hou uw hond aan een korte leiband.

 

Het natuurreservaat “De Markvallei” te Galmaarden.

Hier kunt u zien hoe door de inzet en de steun van vele honderden sympathisanten, van vele vrijwilligers, groenarbeiders en enthousiaste jongeren voor “de Markvallei” in samenwerking met vzw Natuurreservaten tot een oppervlakte van 34 Ha uitgebouwd wordt. Het is een waardevolle natuurgebied met een rijke variatie fauna en flora in de hooilanden, begrazingsweiden, knotwilgen, sleedoornhagen en turfputten.

De terreinploeg van de vzw Natuurreservaten maaien in het najaar de hooiweiden en tijdens de wintermaanden onderhouden zij de knotwilgen. Na deze beheerswerken ruimen de leerlingen uit de Gemeentelijke Basisscholen en het St-Catharinacollege van Galmaarden evenals de leerlingen van de scholen uit de omgeving, het maaisel en de lichte takken van de knotwilgen op, onder begeleiding van een educatieve medewerker.  Dankzij deze ingrepen verhoogde opmerkelijk de bloemenrijkdom in de hooiweiden!

 

 

 

Het natuurreservaat "Het Kluysbos" te Galmaarden.

Het Kluysbos met een oppervlakte van 15 Ha is een vochtig bronbos dat door zijn ouderdom en voorjaarsflora een grote natuurwaarde bezit. Het is een gemengd bos waar eiken, beuken, kastanjes, elzen en andere planten weelderig kunnen groeien.

 

Het natuurreservaat "Hof ten Berg" te Galmaarden.

Het gebied ligt vrij afgelegen in het “ Stiltegebied”.Natuurpunt vzw is er in geslaagd, met hulp van vzw De Mark, eigenaar te worden van verschillende bosperceeltjes langs de “Bosbroekbeek” te Nieuwenhove - Geraardsbergen. Vooral dankzij de steun en giften van vele sympathisanten kunnen we deze en andere waardevolle natuur bewaren en koesteren voor huidige en latere generaties. Het bestaat uit 29 percelen die aangekocht werden met een totale oppervlakte van 5,506 ha. De valleibodems zijn aangeduid als Natuurgebied op het gewestplan. De rest is (Landschappelijk waardevol) Agrarisch gebied. Het beheer bestaat voornamelijk uit het kappen van populierenaanplanten en nulbeheer met aandacht voor veiligheid, zodat spontane vegetatieontwikkeling alle kansen krijgt.